Rejestracja

*
Posiadasz już kartę DreamCard?
 
 
Biuro obsługi klienta hotelservice@daydreams.de
Poniedziałek - Piątek ( 9.00 - 18.00 )
Cel podróży?
Trwanie
3 nocy
  • 1 noc
  • 2 nocy
  • 3 nocy
Okres wyszukiwania
Przyjazd
Wyjazd
ustalony
Elastyczny
Liczba gości | pokój
2 dorośli,
0 dzieci
1 pokój

Pokój 1

Zarezerwuj kilka pokoi dla kilku osób

Jeżeli jesteś zalogowany i przysługuje Ci odpowiednie członkostwo lub zgromadziłeś stosowną liczbę kuponów na profilu, możesz dokonać rezerwacji na dłuższy pobyt dla większej liczby osób.

 

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

§1         DEFINICJE
 

Użyte w treści ogólnych warunków handlowych określenia oznaczają:

 

Voucher Hotelowy:   
Voucher na pobyt w hotelu, unikatowy kod uprawniający Klienta do pobytu przez maksymalnie 3 następujące po sobie doby hotelowe w Hotelu Partnerskim , w trakcie którego Klient zobowiązuje się zapłacić uprzednio ustaloną cenę za Pakiet, bezpośrednio w wybranym Hotelu Partnerskim;

DreamCard:  
unikatowy kod uprawniający Klienta do pobytu nieograniczoną liczbę noclegów w Hotelach Partnerskich w okresie jednego roku od daty zakupu, w trakcie którego Klient zobowiązuje się zapłacić uprzednio ustaloną cenę za Pakiet, bezpośrednio w wybranym Hotelu Partnerskim;

Voucher:
Voucher Hotelowy lub DreamCard;

Dystrybutor:      
Krzysztofa Chmielewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Freedreams GmbH , HRB 16686, będącego wyłącznym dystrybutorem Voucherów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

Klient: 
osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która kupiła lub kupuje jeden albo więcej Voucherów;

Zamówienie:         
deklarację woli zakupu Voucherów uzewnętrznioną przez Klienta za pośrednictwem Strony WWW (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza) lub BOK, w sposób umożliwiający Dystrybutorowi identyfikację Klienta, precyzującą ponadto ilość i charakterystykę Voucherów, adres poczty elektronicznej lub pocztowy właściwy do prowadzenia korespondencji oraz formę płatności ceny;

Umowa:
umowę sprzedaży zawieraną na odległość, tj. za pośrednictwem Strony WWW lub BOK pomiędzy Dystrybutorem a Klientem. Moment określony w pkt 3.8 jest tożsamy z zawarciem umowy sprzedaży. Na brzmienie Umowy składa się treść Zamówienia oraz OWH. Postanowienia Polityki Prywatności zaakceptowane przez Klienta stosuje się do Umowy w odpowiednim zakresie;

Strona WWW: 
serwis internetowy prowadzony przez podmiot zewnętrzny, dostępny pod adresem elektronicznym www.daydreams.pl, za pośrednictwem którego Klient może m. in. uzyskać informacje o Voucherach oraz kupić Vouchery u Dystrybutora;

BOK:
biuro obsługi klienta, centrum telefonicznej obsługi Klienta, dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym m. in. na Stronie WWW i na Voucherach, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o Voucherach, zasadach dokonywania rezerwacji oraz złożyć Zamówienie;

Pakiet: 
oferta specjalna przygotowana przez Hotele Partnerskie przeznaczona dla Klientów, zawierająca cenę z udzielonym rabatem za noclegi oraz określone wcześniej posiłki;

OWH:
niniejsze OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE;

Hotel Partnerski:
podmiot którego oferta jest prezentowana na Stronie WWW lub poprzez BOK;

Siła Wyższa: 
zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwałe albo przejściowe wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego.

 

§2         POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1        Postanowienia OWH mają zastosowanie do wszystkich produktów lub uslug, które tóre są
             bezpośrednio lub pośrednio dystrybuowane przez Dystrybutora za pomocą Strony WWW, BOK lub w
             sposób wymieniony w pkt 8.2. Dokonując zakupu Voucherów lub dokonując rezerwacji w Hotelach
             Partnerskich za pośrednictwem Strony WWW lub BOK Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i 
             zaakceptował warunki oraz postanowienia Umowy, w tym w szczególności zapisy Polityki Prywatności.

2.2        Wystawcą Voucherów oraz właścicielem i zarządzającym Stroną WWW jest podmiot zewnętrzny.

2.3        Na Stronie WWW wyłącznie prezentowane są: wizerunek Hoteli Partnerskich ioraz przygotowane przez nie
             Pakiety oraz. Strona WWW umożliwia Klientom dokonanie rezerwacji pobytu w Hotelach Partnerskich za
             pomocą Strony WWW.

2.4        Od momentu dokonania przez Klienta rezerwacji pobytu w Hotelu Partnerskim, podmiot zarządzający
             Stroną WWW działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Klientem a Hotelem Partnerskim, przekazując istotne
             informacje dotyczące dokonanej rezerwacji do odpowiedniego Hotelu Partnerskiego.

2.5       Dystrybutor zajmuje się wyłącznie sprzedażą Voucherów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie sprzedaje,
            nie odsprzedaje, nie wynajmuje i nie oferuje żadnych produktów lub usług bezpośrednio związanych z
            podróżowaniem.

§3         CENA I PŁATNOŚĆ

 

3.1        Ceny Voucherów wraz z ich charakterystyką dostępne są dla Klientów na Stronie WWW lub za pośrednictwem
             BOK.

3.2        Wszystkie ceny Voucherów prezentowane na Stronie WWW lub przez BOK podawane są w
             polskich złotych (PLN).

3.3        Ceny Voucherów prezentowane przez Stronę WWW lub BOK wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają
             wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Vouchera, a tym samym stanowią
             całkowity wymiar kwotę) świadczenia należnego Dystrybutorowi od Klienta w związku z zakupem Voucherów.

3.4        Cena jednostkowa Voucherów uważana jest za wiążącą, uzgodnioną pomiędzy Dystrybutorem a Klientem z
             chwilą złożenia Zamówienia.

3.5        Informacje dotyczące ceny za Pakiet, dostępności pokoi oraz opisy Hoteli Partnerskich dostarczane są przez
             Hotele Partnerskie. Publikowanie ich na Stronie WWW oraz udostępnianie za pośrednictwem BOK dokonywane
             jest w imieniu Hoteli Partnerskich i na ich rzecz. Są one wiążące wyłącznie w relacji między Klientem a Hotelem
             Partnerskim.

3.6        Udostępniane na Stronie WWW oraz za pośrednictwem BOK ceny Hoteli Partnerskich dotyczą wyłącznie
             dokładnie określonego przy Zamówieniu Pakietu wraz z właściwym podatkiem VAT. Mogą nie zawierać podatków
             lub opłat lokalnych.

3.7        Opłata za Vouchery odbywa się w sposób wskazany na Stronie WWW lub poprzez BOK podczas składania
             Zamówienia. Ewentualne, dodatkowe opłaty (związane np. z doręczeniem wydrukowanej wizualizacji Voucherów),
             które obciążają Klienta, mogą być określone w trakcie składania Zamówienia i będą stanowić jego element.

3.8        Za moment zapłaty ceny Voucherów uznaje się godzinę dostarczenia informacji od dostawców usług płatniczych
             o poprawnym wykonaniu płatności albo godzinę zaksięgowania środków przez bank Dystrybutora.

3.9        Vouchery nie podlegają wymianie na środki płatnicze.

3.10      Na wyraźne życzenie Klienta lub w przypadku wysyłki zmaterializowanej wizualizacji Voucherów pocztą,
             Dystrybutor może odroczyć płatność ceny do 30 dni od momentu złożenia Zamówienia. W takim przypadku
             przekazane Klientowi Vouchery zostaną dezaktywowane i nie będą mogły być wykorzystane do momentu
             określonego w pkt 3.8.

 

§4         DOSTARCZENIE I TERMIN WAŻNOŚCI VOUCHERÓW

 

4.1        Wysyłka Voucherów drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Klienta, następuje niezwłocznie po
             dokonaniu przez Klienta zapłaty ceny, zgodnie z treścią pkt 3.8.

4.2        Wysyłka opłaconych Voucherów drogą pocztową następuje w momencie określonym w pkt 4.1.
             W przypadku Voucherów z odroczoną płatnością ceny, określoną w pkt 3.10, wysyłka nastąpi niezwłocznie
             po złożeniu Zamówienia.

4.3        W przypadku nieotrzymania w ciągu 24 godzin - od momentu określonego w pkt 3.8 -zamówionych Voucherów
             na wskazany adres e-mail, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dystrybutora w trybie
             wskazanym w pkt 7.5.

4.4        Okres ważności poszczególnych Voucherów określony jest na Stronie WWW. Konkretna data, do której ważność
             zachowuje  zakupiony przez Klienta Voucher, zostanie umieszczona na dostarczonej mu wizualizacji Vouchera.

4.5        Voucher wygasa w dniu następującym po dacie umieszczonej na jego wizualizacji.

4.6        Dystrybutor może przedłużyć termin ważności Voucherów o maksymalnie kolejne 90 dni, na wyraźne życzenie
             Klienta złożone poprzez Stronę WWW, na adres e-mail: contact@freedreams.de  lub BOK przed dniem jego
             wygaśnięcia.

 

§5         ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

5.1        Dystrybutor nie jest odpowiedzialny za wykonanie umowy zawartej między Klientem a Hotelem Partnerskim.
             Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie osób trzecich, w tym (między innymi)
             osób związanych z Hotelami Partnerskimi.

5.2        Dystrybutor nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości dotyczące informacji o dostępności pokoi oraz 
             cenach przekazywanych przez Hotele Partnerskie. Umieszczone na Stronie WWW lub przekazane przez
             BOK daty dostępności pokoi w Hotelach Partnerskich oraz ceny Pakietów mają wyłącznie charakter informacji
             przekazanej za pomocą wymienionych mediów Klientowi od Hoteli Partnerskich.

5.3        Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie wizualizacji Vouchera lub wiadomości z informacjami dot.
             Zamówienia na niewłaściwy adres pocztowy lub e-mail, jeśli zostały one błędnie podane przez Klienta.

5.4        Dystrybutor nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu zmaterializowanej wizualizacji Voucherów
             drogą pocztową, wynikające z działania lub zaniechania operatora pocztowego albo firmy kurierskiej.

5.5        Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które po przekazaniu Klientowi zostały utracone,
             uszkodzone lub wykorzystane bez jego wiedzy.

5.6        Klientowi nie przysługują̨ żadne roszczenia w stosunku do Dystrybutora z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia,
             czy utraty ważności Vouchera i jego wizualizacji.

5.7        Dystrybutor nie będzie odpowiedzialny za błędne informacje, opóźnienia lub niewłaściwe przekazanie zamówień
             lub powiadomień wynikające z użycia Internetu lub innych środków komunikacji w połączeniach pomiędzy nimi a
            Klientem oraz osobami trzecimi (w zakresie w jakim odnosi się to do relacji z Klientem) o ile nie będzie to wynikiem
            umyślnego działania lub rażącego zaniedbania po stronie Dystrybutora.

 

§6         WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

6.1        Strona WWW jest chroniona prawem własności intelektualnej i jest własnością podmiotu trzeciego, który nią
             zarządza. Wszelkie dane na Stronie WWW, w tym między innymi teksty, dane, produkty dające się pobrać z
             sieci, dane graficzne, obrazy, audio, video, logo, piktogramy lub kod HTML, są chronione prawem autorskim,
            prawami do znaków handlowych lub innymi prawami własności intelektualnej i pozostają własnością
            wymienionego podmiotu lub osób trzecich.

6.2        Zabrania się fałszowania lub kopiowania Voucherów z zamiarem użycia ich większej ilości razy niż wynika to
             z Zamówienia lub Umowy. Umowa nie obejmuje przekazania Klientowi jakichkolwiek praw własności intelektualnej
             należących do Dystrybutora lub osób trzecich.

 

§7         ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJA

 

7.1        Klient - będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny -
             który zawarł umowę̨ na odległość́ lub poza lokalem Dystrybutora, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie
             14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od
             dnia otrzymania Vouchera.

7.2        Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy ujętego w pkt 7.1, Klient musi poinformować Dystrybutora
             o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo
             wysłane pocztą elektroniczną lub poprzez BOK). Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia
             od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony
             WWW. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, otrzyma niezwłocznie potwierdzenie przyjęcia informacji o
             odstąpieniu od Umowy, które zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail. Klient może skorzystać z 
             wzoru formularza (stanowiącego załącznik do OWH) odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
             Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania
             przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

7.3        W przypadku odstąpienia od Umowy określonego w pkt 7.1, Klient otrzyma zwrot wszystkich dokonanych przez
             niego płatności, w tym kosztów dostarczenia zmaterializowanej wizualizacji Voucherów (z wyjątkiem dodatkowych
             kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
             dostarczenia oferowany przez Dystrybutora), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
             w którym Dystrybutor został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
             Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez
             Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku
             Klient nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem, a wyłącznie bezpośrednie koszty
             zwrotu otrzymanych w ramach zakupu Vouchera przedmiotów.

7.4        Uprawnienie określone w pkt 7.1 nie przysługuje w wypadku, w którym usługa objęta Voucherem została już
             zrealizowana.

7.5        Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Dystrybutora - dotyczących go w
             związki z OWH - obowiązków, Klient powinien zgłosić bezpośrednio do BOK lub na adres e-mail:
             contact@freedreams.de 
             W przypadku reklamacji złożonej telefonicznie Dystrybutor może, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
             potwierdzić fakt jej otrzymania na adres e-mail podany przez Klienta. Reklamacje rozpatrywane są w terminie
             30 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.6        W przypadku reklamacji usług wykonanych przez Hotel Partnerski, Klient powinien złożyć reklamację
             bezpośrednio w Hotelu Partnerskim. Rzeczona reklamacja zgłoszona przez Klienta zgodnie z trybem określonym
             w 7.5 podlega jedynie przekazaniu właściwemu Hotelowi Partnerskiemu.

7.7        W przypadku nieczytelności jednego lub większej ilości z dostarczonych Voucherów, ewentualnego ich
             zniszczenia,uszkodzenia dokonanego w transporcie lub niezgodności z Zamówieniem, Klient powinien
             niezwłocznie zawiadomić Dystrybutora, w trybie przewidzianym w pkt 7.5. W przypadku otrzymania takiego
             zgłoszenia reklamacji Dystrybutor będzie się każdorazowo kontaktował z Klientem w celu doręczenia Klientowi
             nowych/poprawionych egzemplarzy.

7.8        W przypadku uszkodzenia lub zagubienia Vouchera przez Klienta albo wtedy, gdy zostałby mu skradziony, Klient
             może zwrócić się do Dystrybutora z prośbą o wystawienie nowego Vouchera. W takim przypadku pierwotny
             Voucher zostanie dezaktywowany. W celu otrzymania nowego Vouchera, Klient powinien skierować swoją prośbę
             zgodnie z trybem określonym w pkt 7.5. W przypadku zmaterializowanej wizualizacji Voucherów, Klient może
             zostać obciążony kosztem wydania nowego Vouchera (nie większym niż 20,00 złotych brutto) oraz kosztami
             przesyłki Wspomnianych opłat należy dokonać na rachunek bankowy wskazany przez BOK lub za
             pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§8         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1        Regulamin dostępny jest na Stronie WWW, może być dostarczony Klientowi za pośrednictwem poczty
             elektronicznej lub wręczony w formie papierowej.

8.2        Postanowienia OWH mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku sprzedaży bezpośredniej
             Voucherów prowadzonej przez Dystrybutora np. na targach lub w stoiskach.

8.3        W przypadku uznania poszczególnego postanowienia związanego z Umową za nieważne lub bezskuteczne,
             nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych
             postanowień Umowy Dystrybutor dołoży wszelkich starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie
             zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

8.4        W przypadku sporów związanych z realizacją Umowy lub z niej wynikających, Dystrybutor oraz
             Klient będą dążyć do ich polubownego rozwiązania (co nie stanowi jednak zapisu na sąd polubowny).

8.5        W przypadku ustalenia braku możliwości polubownego rozwiązania ewentualnego sporu powstałego pomiędzy
             Dystrybutorem a Klientem – związanego z zakresem odpowiedzialności Dystrybutora - właściwym miejscowo
             do jego rozstrzygania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Dystrybutora.

8.6        Dystrybutor uprawniony jest do jednostronnej zmiany OWH lub Polityki Ochrony Prywatności w przypadku
             zaistnienia:  

  a.          okoliczności Siły Wyższej,

  b.          zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą
               elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

  c.          zmiany oferty dotyczącej Voucherów, funkcjonowania Strony WWW lub BOK, z zastrzeżeniem, że zmiany
              OWH lub Polityki Ochrony Prywatności mają na celu dostosowanie treści OWH lub Polityki Ochrony
              Prywatności do oferty.

              Dystrybutor powiadomi Klienta o każdorazowej treści zmian OWH lub Polityki Ochrony Prywatności,
              w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej lub pocztowy podany przez Klienta. Klient
              będzie związany nowymi postanowieniami OWH lub Polityki Ochrony Prywatności, o ile nie wypowie ich w terminie
              czternastu (14) dni od dnia powiadomienia o zmianach. Zmiana OWH lub Polityky Ochrony Prywatności nie ma
              wpływu na pozostałą treść i moc wiążącą Umów zawartych przed wejściem tej zmiany w życie, jak również Umów
             zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem zmiany w życie.

8.7        W przypadku Klientów, którzy zawierają Umowę z wykorzystaniem formuły „gość” lub telefonicznie przez BOK -
             mając na względzie możliwość wprowadzania zmian w treści Umowy - zdecydowanie zaleca się, aby Klient 
             każdorazowo utrwalił na własny użytek (w formie wydruku, zapisu cyfrowego np. jako tzw. zrzut ekranu) treść
             Umowy w takim brzmieniu, w jakim wiązała ona Strony w chwili zawarcia poszczególnych Umów.

8.8        Wszelkie indywidualne zmiany lub odstępstwa od standardowych postanowień Umowy wymagają potwierdzenia
             przez Dystrybutora w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.9      OWH wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2018 roku.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

-             Freedreams. GmbH, adres e-mail: contact@freedreams.de

-            Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
              następującego/następujących(*) Vouchera/Voucherów (*) o numerze/numerach(*) :

              1.                                                                                               

              2.                                                                                               

              3.                                                                                               

              4.                                                                                               


-             Data zawarcia umowy:                                                      

             -             Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

                           1.                                                                                               

                           2.                                                                                                                                                       

-             Adres konsumenta(-ów):                                                  

                                                                                                                               

-             Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

-             Data:
                                                                                        

(*) Niepotrzebne skreślić.